سفارش تبلیغ
صبا

اصول ریکی ، اصول زندگی

اصول ریکی ، اصول زندگی

فقط برای امروز           خشم را رها می کنم.
فقط برای امروز           نگرانی را رها می کنم.
فقط برای امروز           از همه عنایات و برکاتت سپاس گزاری می کنم.
فقط برای امروز           نسبت به همسایگانم و همه موجودات زنده مهربان می شوم.
فقط برای امروز           کارهایم را صادقانه انجام می دهم.